تبلیغات
معماری - نمونه کارهای دانشجویان معماری فرهنگسرا.راندو.خانه مسکونی.
مبار امشب توای باران ×××مبار امشب که طوفان است× که در کوی فقیران خانه هارا سقف ویران است

نمونه کارهای دانشجویان معماری فرهنگسرا.راندو.خانه مسکونی.

چهارشنبه 9 دی 1388 04:50 ب.ظ

نویسنده : آیدین آقاجانی
ارسال شده در: راندو و اسکیس در معماری ،

طرح خانه مسکونی

نمونه كارهای طراحی معماری 1 / طراحی مسكونی

راندو

نمونه كارهای طراحی با دست آزاد و راندو

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

فرهنگسرا

نمونه كارهای طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

 

بقیه کارها در ادامه مطلب

به نام خدا
طرح خانه مسکونی 

نمونه كارهای طراحی معماری 1 / طراحی مسكونی

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

 

راندو

نمونه كارهای طراحی با دست آزاد و راندو

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

 

فرهنگسرا

نمونه كارهای طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام / اتودها و كركسیون ها

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام / ماكت اتودی

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام / ماكت اتودی

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام / اتودها و كركسیون ها

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام / اتودها

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -